Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008
 

Love for Dansk Border og Fife klub, vedtaget på generalforsamlingen 2013.

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er DANSK BORDER OG FIFE KLUB, forkortet DBF. Klubben er landsdækkende og har hjemsted på den til enhver tid siddende formands bopæl.

  

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens skal være et supplement til de eksisterende kanarieforeninger i Danmark med det formål at udbrede kendskabet til og udveksle erfaringer klubbens medlemmer imellem om opdræt og udstilling af Border og Fife kanarier ved:

-       Information og foredrag om Border.

-       Anskuelsesundervisning i bedømmelse af Border og Fife med specialdommere.

-       Erfaringsudveksling mellem klubbens medlemmer.

-       Samarbejde med eksisterende kanarieklubber om kontakt til speciel-

dommere i bedømmelse af Border og Fife kanarier.

-       Afholdelse af specialudstillinger for Border- og Fife med specialdommere fra ind- og udland.

-       Uddannelse af danske specialdommere for Border- og Fife.

-       Udveksling af avlsfugle medlemmerne imellem med henblik på en generel forbedring af kvaliteten.

-       Etablering af kontakt med udenlandske specialklubber for Border og Fife.

 

§ 3. Bestyrelse. 

Til at lede klubben vælges ved direkte valg på den årlige generalforsamling:

-       En formand for en 2-årig periode i lige år.

-       En kasserer for en 2-årig periode i ulige år.

-       To bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i lige år.

-       Et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode i ulige år.

-       En suppleant for en 2-årig periode i ulige år.  

-       En revisor for en 2-årig periode i lige år og en revisorsuppleant for 1 år.

Det tilstræbes at et bestyrelsesmedlem er bosat vest for Lillebælt, et er bosat på Fyn, og en er bosat øst for Storebælt.

 

§ 4. Konstituering og bestyrelsesmøder.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden.

Den vælger af sin midte en sekretær og en næstformand, der i tilfælde af formandens forfald overtager hans funktion.

 

Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, fortrinsvis ved lejligheder, hvor medlemmerne af andre grunde f. eks udstillinger mødes.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.

 

§ 5. Udvalg og arbejdsgrupper.

Hvis bestyrelsen finder det opportunt, kan den nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen fastsætter kommissoriet for udvalgets eller gruppens arbejde.

 

§ 6. Ydelser.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsen kan fastsætte regler for godtgørelse af bestyrelsens udgifter til kørsel, telefon, privat værtskab for møder o.lign.

  

§ 7. Regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskaber. Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.

Kasserer og formand kan hæve på foreningens konto.

 

§ 8. Årsregnskab og status.

Kassereren udfærdiger hvert år i januar et årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt en status.

 

§ 9. Revision.

Ordinær revision finder sted hvert år i januar.  Er regnskabet i orden attesteres og underskrives det af revisoren. Er regnskabet ikke i orden orienteres bestyrelsen uopholdeligt herom.

 

§ 10. Medlemskab og kontingent.

Som medlemmer optages personer, der som hobby holder Border eller Fife kanariefugle.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

 

§ 11. Udmeldelse.

Udmeldelse af klubben skal ske inden udgangen af regnskabsåret.

 

§ 12. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve love. Til lovændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Kun medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt præsenteret af et andet fremmødt medlem.

 

 

Valg af bestyrelse foregår på generalforsamlingen ved almindelig afstemning. Hvis et medlem begærer hemmelig afstemning, skal afstemningen foregå skriftlig. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar. Stedet for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen og skal fortrinsvis holdes i forbindelse med anden lejlighed, hvor medlemmerne mødes.

 

Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud med offentliggørelse af dagsordenen, årsregnskabet for det forløbne år og budget for det kommende år.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige og vil blive bekendtgjort overfor medlemmerne sammen med regnskabet.

 

§ 13. Dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg (2personer)

3. Beretning fra formanden 

4. Regnskab ved kassereren

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

8. Eventuelt.

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis bestyrelsen ønsker det, eller hvis 15 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med anførelse af de punkter, der ønskes behandlet.

 

§ 15. Eksklusion.

Hvis et medlem bevisligt modarbejder klubbens interesser, kan vedkommende ekskluderes ved en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Medlemmet, der søges ekskluderet, skal have ret til at overvære generalforsamlingen og at fremlægge sine synspunkter.

 

 

§ 16. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene emne er på dagsordenen.

Foreningens formue og effekter overgår til JFKK og DKK med halvdelen til hver. Hvis disse foreninger ikke eksisterer på tidspunktet for opløsningen, fastsætter den opløsende generalforsamling, hvad formuen skal gå til.

 

 

Foreningens love er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 16. februar 2013. 

Translate

danlenfifrdeisnosv

Vi har 8 gæster og ingen medlemmer online

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.